REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LASHESMANIA.COM

[stosuje się do umów zawartych od dnia 01 Października 2020 r.]

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez LASHESMANIA z siedzibą w Nowym Sączu, za pośrednictwem sklepu internetowego LASHESMANIA.com (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez LASHESMANIA  z siedzibą w Nowym Sączu usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

Opisy towarów zamieszczone w Sklepie nie stanowią ofert w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenia do składania ofert.


Spis treści:

I.     POSTANOWIENIA OGÓLNE

II.    USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

III.   WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

IV.   SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

V.    KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

VI.   REKLAMACJA PRODUKTU

VII.  PRAWA AUTORSKIE

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

X.    PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

XI.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1). Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.lashesmania.com prowadzony jest przez firmę Lashes Mania z siedzibą w Nowym Sączu (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Ogrodowa 167 33-300 Nowy Sącz); (zwaną dalej również jako: „Lashes Mania”).

2). Dane kontaktowe:

Adres do korespondencji: ul. Ogrodowa 167 33-300 Nowy Sącz

Adres poczty elektronicznej: [email protected]

Numer telefonu: +48 668 348 283., czynny od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 16:00 (opłata jak za połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta osoba korzystająca z kontaktu za pośrednictwem telefonu).

3). Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego.

4). Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta i/lub w celu złożenia przez Klienta Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży.

5). Do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu internetowego oraz składania Zamówień, niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:

5.1). posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;

5.2). posiadanie przeglądarki internetowej:

a). Internet Explorer w wersji 11.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies lub

b). Mozilla Firefox w wersji 52.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub

c). Google Chrome w wersji 56.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub

d). Opera w wersji 43.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub

e). Apple Safari 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies;

3). posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail);

4). zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 1360 x 1024 pikseli.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie internetowym, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet. Sprzedawca zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Sklepie internetowym poprzez stosowanie protokołu SSL (SecureSocketLayer).

6. Klient korzystający ze Sklepu internetowego jest zobowiązany do:

6.1.)  korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu,

6.2.) korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów,

6.3.) niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym,

6.4.)  korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,

6.5.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

6.6.)  niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

7. Definicje:

Użyte w Regulaminie pojęcia, pisane z dużej litery, łącznie z ich odmianą oraz użyciem ich w liczbie mnogiej lub pojedynczej, oznaczają:

1). DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

2). VOUCHER - bon towarowy na okaziciela w formie karty, opatrzonej indywidualnym numerem, wydany przez Sprzedawcę, uprawniający do zakupu Produktów w Salonach lub w Sklepie internetowym do maksymalnej kwoty odpowiadającej początkowej wartości nominalnej Karty Upominkowej, zasady wydawania, korzystania z Kart Upominkowych, uregulowane są w Regulaminie Kart Upominkowych.

3). KLIENT - osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa Zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego. Klientem jest Konsument i Przedsiębiorca;

4). KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1145);

5). KONSUMENT – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej ze Sprzedawcą, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności, która składa zamówienie w Sklepie internetowym;

6). KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Spółki, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym. Usługa Konto umożliwia również składanie reklamacji, odstąpienia od umowy sprzedaży towarów, dodawanie opinii do produktów;

7). KOSZYK – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie, zamówienie Produktów oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;

8). NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Spółki cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

9). PRODUKT, TOWAR – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą;

10). PRZEDSIĘBIORCA – Klient, będący osobą fizyczną, osobą prawna lub jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;

11). REGULAMIN /UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG – niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług udostępnianych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

 

12). SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Spółki dostępny pod adresem internetowym: www.lashesmania.com;

13). SPRZEDAWCA – Lashes Mania z siedzibą w Nowym Sączu (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Ogrodowa 167, 33-300 Nowy Sącz); NIP: 7343265753oraz adres poczty elektronicznej: [email protected], numer telefonu: 668 348 283;

14). UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

15). USŁUGA ELEKTRONICZNA – świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego. W zakresie, w jakim usługi są świadczone przez podmioty współpracujące ze Sprzedawcą, odpowiednie postanowienia dotyczące zasad korzystania z tych usług znajdują się w regulaminach dotyczących świadczenia usług przez te podmioty;

16). USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2019 poz. 134 ze zm.);

17). ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające: rodzaj i ilość Produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia Produktów, miejsce wydania Produktów oraz dane Klienta, stanowiące złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego Produktów, będących przedmiotem zamówienia.

 

II. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne:

1). Konto,

2). Koszyk,

3). Newsletter,

4). Dodawanie opinii do Produktów,

5). prezentowanie Klientom dopasowanych do ich zainteresowań treści reklamowych, umożliwienie przeglądania treści umieszczonych w ramach serwisu internetowego www.lashesmania.com,

6). podtrzymywanie sesji Klienta

 

2. Konto

1). Korzystanie z Konta jest dobrowolne i nieodpłatne.

2). Aby skorzystać z usług elektronicznych oferowanych w ramach Konta niezbędne jest zarejestrowanie się do niego a następnie zalogowanie się lub zalogowanie się do niego za pośrednictwem kont Google lub Facebook.

3). Klient może zarejestrować Konto w Sklepie internetowym po naciśnięciu na stronie głównej Sklepu internetowego pod adresem lashesmania.com/pl/rejestracja przycisku ”Zarejestruj się” lub może zarejestrować Konto podczas składania zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego.

4). Rejestracja Konta wymaga od Klienta zdalnego wypełnienia stosownego formularza elektronicznego (dostępnego w Sklepie Internetowym) poprzez wprowadzenie wymaganych przez Lashes Mania danych, w tym danych osobowych obejmujących adres poczty elektronicznej (e-mail) Klienta. W procesie rejestracji Konta Klient samodzielnie ustala i wprowadza adres e-mail oraz hasło. Rejestracja Konta wymaga nadto zaakceptowania przez Klienta (poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru [checkboxów] Regulaminu sklepu, Polityki Prywatności). Wymaganą Klauzulą, niezbędną do założenia Konta, złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży lub umów świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Lashes Mania w celu zarejestrowania i prowadzenia Konta oraz w celu realizacji Zamówień oraz zgoda na przekazywanie przez Klienta osobom trzecim danych osobowych Klienta w celu realizacji składanych przez Klienta Zamówień oraz oświadczenia o zapoznaniu się Klienta z Regulaminem sklepu, Polityką Prywatności i akceptacji ich warunków. Użytkownik jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających rejestrację Konta. Podanie tych danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia świadczenie Usług Konta na rzecz klienta.

5). Zarejestrowanie się za pośrednictwem formularza na stronie lashesmania.com/pl możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Klienta – (1) wypełnieniu formularza rejestracji, (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych Klienta: adres poczty elektronicznej oraz hasło.

6). Rejestracja Konta jest równoznaczna z zawarciem pomiędzy Klientem a Lashes Mania umowy o świadczenie Usług.

7). Do Konta można również zalogować się korzystając z kont współdzielonych z Google lub Facebook na zasadach określonych w tych portalach. Założenie Konta odbywa się poprzez dedykowane przekierowanie ze Sklepu Internetowego na stronę internetową portalu społecznościowego: Facebook, Google, gdzie Klient poproszony jest o podanie nazwy użytkownika (lub zamiennie numeru telefonu w przypadku Facebook) oraz hasła, jakie posiada do konta użytkownika w danym portalu społecznościowym. Po dokonaniu autoryzacji na stronie portalu społecznościowego, Klient zwrotnie jest przekierowany do Sklepu Internetowego, w którym zakładane jest Konto z odnośnikiem do konta użytkownika w portalu społecznościowym. Nazwa użytkownika do portalu społecznościowego oraz jego hasło nie są rejestrowane i przechowywane przez Lashes Mania Portale społecznościowe po dokonaniu autoryzacji przez użytkownika udostępniają Spółce odpowiednio następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail. Zalogowanie się do Konta przy użyciu wskazanych portali pozwala korzystać ze wszystkich funkcjonalności Konta.

8). Konto jest przypisane do Klienta. Klient ma prawo do rejestracji tylko jednego Konta dla jednego adresu e-mail.

9). Konto umożliwia Klientowi:

9.1). dostęp do funkcjonalności: Moje zamówienia, zawierającej informacje o wszystkich złożonych zamówieniach i ich szczegółach, o ile Zamówienia złożone były z wykorzystaniem usługi Konta

9.2). dostęp do funkcjonalności: Moje dane, umożliwiającej w każdym czasie wprowadzenie i zmianę danych osobowych niezbędnych do wykonania Umowy Sprzedaży

9.3). dostęp do funkcjonalności: Kody rabatowe, zawierającą informację o dostępnych dla zalogowanego do Konta Klienta kodach rabatowych – korzystanie z Kodów rabatowych odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie akcji promocyjnych, właściwej dla danej akcji promocyjnej. Spółka zastrzega, że kody rabatowe dostępne dla zalogowanego do Konta Klienta nie muszą być zindywidualizowanymi kodami rabatowymi, przeznaczonymi jedynie do skorzystania przez danego Klienta.

9.4). dostęp do funkcjonalności: Ulubione, umożliwiającej gromadzenie i obserwowania konkretnych Produktów przez Klienta

9.5). dostęp do funkcjonalności: Opinie, umożliwiającej dodawanie opinii dotyczącej Produktów, otrzymywanie powiadomień o innych odpowiedziach dotyczących danego Produktu, otrzymywanie informacji o dodaniu opinii do Produktu.

9.6). dostęp do funkcjonalności: Ostatnio oglądane

 

3. Koszyk

1). Korzystanie z Koszyka jest nieodpłatne i dobrowolne, ale niezbędne w celu złożenia przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży i rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym.

2). Korzystania z Koszyka możliwe jest łącznie z korzystaniem z Usługi Konta lub niezależnie od niego.

3). Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta kolejnych kroków – (1) dodanie Produktów do Koszyka i (2) wypełnienie formularza zamówienia danymi: dotyczącymi sposobu dostawy i płatności, danymi osobowymi niezbędnymi do złożenia zamówienia i wykonania umowy (3)  kliknięcie na stronie Sklepu Internetowego pola „Zamawiam i Płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego).

4). W Koszyku, dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy Sprzedaży, jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

5). Usługa Elektroniczna Koszyka świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta, chyba, że Klient korzysta z funkcjonalności Koszyka łącznie z usługą Konta, wówczas usługa Koszyka obejmuje dostęp do historii zakupów.

 

4. Dodawanie Opinii

1). Każdy Klient może dodawać opinie o Produktach.

2). Jedynie Klienci zalogowani do Konta będą otrzymywali informację o innych opiniach dodanych do zaopiniowanych przez nich Produktów oraz informację o zamieszczeniu ich opinii.

3). Aby dodać opinię do Produktu, nie będąc zalogowanym Klientem, niezbędne jest podanie imienia i adresu poczty elektronicznej i zaakceptowanie w tym zakresie klauzuli dotyczącej ochrony danych osobowych – podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwi świadczenie Usługi.

4). Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Sklep Internetowy nie stanowi forum udostępnianego powszechnie w celu publikacji dowolnych treści, lecz służy wymianie rzeczowych i zgodnych z prawem oraz dobrymi obyczajami informacji (w tym opinii, uwag i ocen) dotyczących Produktów. W związku z powyższym - korzystając ze Sklepu Internetowego poprzez zamieszczanie Opinii - Klient godzi się na ograniczenie swobody jego wypowiedzi na tym forum, ingerencji w treść jego wypowiedzi oraz przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Opinie, których zamieszczanie jest dozwolone:

4.1). mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 1993 Nr 47, poz. 211 z ze zmianami) oraz ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. Nr 171, poz. 1206 ze zmianami),

4.2). nie naruszają praw autorskich osób trzecich, w szczególności nie stanowią plagiatu innych utworów, a Klient musi być ich jedynym autorem,

4.3). nie zawierają adresów e-mailowych, adresów do stron internetowych, numerów komunikatorów, cen produktów itp.,

4.4). nie zawierają słów wulgarnych,

4.5). nie mają charakteru obraźliwego lub stanowiącego groźbę,

4.6). nie naruszają dóbr osobistych osób fizycznych, ani prawnych, ani też dobrych obyczajów,

4.7). nie stoją w sprzeczności z interesem Lashes Mania, w szczególności nie zawierają odniesień do podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną względem Spółki,

4.8). nie stoją w sprzeczności z Regulaminem sklepu, Polityką Prywatności lub nie zawierają innych treści zakazanych przez obowiązujące przepisy prawa.

5). Klient ma prawo powiadomić Lashes Manię o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie lub Polityce Prywatności przez zamieszczone Opinie.

6). Wszelkie zastrzeżenia dotyczące Opinii Klient powinien zgłaszać pod numerem Infolinii lub za pomocą formularza kontaktu znajdującego się w Sklepie Internetowym.

7). Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania lub niepublikowania Opinii w przypadku ich niezgodności z Regulaminem, Polityką Prywatności lub przepisami prawa albo dobrymi obyczajami oraz blokowania możliwości publikacji Treści osobom naruszającym w sposób notoryczny postanowienia niniejszego Regulaminu.

8). Przez przesłanie Opinii o Produkcie Klient upoważnia Spółkę do jej zamieszczenia pod opisem danego Produktu w Sklepie Internetowym w czasie nieograniczonym z prawem do modyfikacji jej treści, połączenia z innymi treściami.

5). Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta na czas nieokreślony. Każda ze stron umowy o świadczenie Usług może ją wypowiedzieć (można wypowiedzieć każdą z Usług, z której się korzysta, jak również wszystkie łącznie) bez wskazania przyczyny.

6). Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy może być złożone w formie pisemnej na adres ul. Ogrodowa 167 33-300 Nowy Sącz, lub elektronicznej (e-mail) na adres: [email protected].

7. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

8). Lashes Mania może w każdym czasie rozwiązać Umowę za miesięcznym okresem wypowiedzenia z następujących ważnych powodów:

a. zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Spółkę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;

b. zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);

c. zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Lashes Mania dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych  Regulaminem.

2). Lashes Mania swoje oświadczenie w zakresie określonym w punkcie powyżej wysyła na adres e-mail podany przez Klienta podczas rejestracji do danej Usługi.

3). Lashes Mania może wypowiedzieć Usługobiorcy Umowę za siedmiodniowym okresem wypowiedzenia lub odmówić mu dalszego prawa do korzystania z usługi Newsletter, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości treści, jeśli Usługobiorca korzysta z Usługi w sposób niezgodny z przepisami obowiązującego prawa oraz naruszając prawa osób trzecich, postanowienia Regulaminu, a także przyjęte w tym zakresie zwyczajów i zasadami współżycia społecznego,

9). Ustanie mocy wiążącej umowy o świadczenie Usług pozostaje bez wpływu na moc wiążącą i treść Umów Sprzedaży oraz umów świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar, które zostały zawarte przez Użytkownika przed datą ustania mocy wiążącej umowy o świadczenie Usług.

10). W przypadku ustania pomiędzy stronami mocy wiążącej Umowy o świadczenie Usług, Konto danego Klienta przestaje być aktywne i dostępne dla Klienta, a wszelkie złożone przez niego Zamówienia, z wyjątkiem tych, co do których doszło już do zawarcia Umów Sprzedaży, zostają anulowane. Jeśli Klient korzystał tylko z usługi Opinie, dodane przez niego opinie do Produktów mogą zostać usunięte lub pozostawione w Sklepie internetowym, wedle decyzji Lashes Mania, chyba, że Klient wyraźnie zażądał usunięcia dodanej przez niego opinii.

11. Tryb postępowania reklamacyjnego:

1). Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych, za wyjątkiem reklamacji dotyczącej Umowy Sprzedaży, przez Lashes Mania Klient może składać:

1.1). pisemnie na adres ul. Ogorodowa 167 33-300 Nowy Sącz;

1.2). w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected];

2). Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:

2.1). informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości;

2.2). żądania Klienta; oraz

2.3). danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

3). Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

 

III. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

1). Wszystkie Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego są nowe.

2). Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Koszyka w Sklepie Internetowym i poinformowaniu Klienta przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail o skompletowaniu jego zamówienia i przygotowaniu do wysyłki.

3). Cena Produktu.

3.1). Cena uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki, w tym podatek od towarów i usług (jest to cena brutto), lecz nie zawiera kosztów dostawy Produktu do Klienta.

3.2). O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także Usługami Dodatkowymi, jeśli zostały zamówione przez Klienta, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia.

3.3). Informacje o cenie Produktu, cechach oraz istotnych właściwościach Produktu dostępne są na stronie internetowej Sklepu internetowego i zamieszczone są przy prezentowanym Produkcie.

3.4). Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w Koszyku w podsumowaniu zamówienia w chwili złożenia zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego.

3.5). Ceny Produktów podane na stronach internetowych Sklepu internetowego obowiązują jedynie przy składaniu zamówień za pośrednictwem Sklepu internetowego.

3.6). Ceny Produktów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny Produktu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany ceny (to jest na zamówienia co do których klient zaznaczył „Zamawiam i Płacę”).

3.7). Sprzedawca udostępnia w procesie zamawiania usługę pn.: Raty. Jest to usługa dostawcy płatności PayU, za którą odpowiedzialność w całości ponosi jedynie dostawca płatności PayU. Zasady korzystania z usługi opisane są: https://www.payu.pl/sites/pl_payu/files/downloads/regulamin_pozyczki_0.pdf?20190818103608

4). Zamieszczone na stronach internetowych Sklepu Internetowego informacje o Produktach oferowanych do sprzedaży, takie jak: opis, skład, waga opakowania, daty ważności itp. pochodzą od producentów produktów. Lashes Mania dokłada starań, aby były one prawidłowe i aktualne. Przed użyciem produktów Klient ma obowiązek zapoznania się z informacjami zamieszczonymi przez producenta na opakowaniu produktu. Lashes Mania informuje na stronie internetowej o datach ważności produktów aktualnie dostępnych. Daty ważności produktów faktycznie dostarczonych mogą różnić się od tych wyświetlanych na stronie w związku z rotacją produktów w magazynie.

5). Zamieszczone na stronie internetowej Sklepu Internetowego informacje o dostępności danego Produktu mają charakter jedynie poglądowy.

6. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym:

6.1). Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia Produktów za pośrednictwem Sklepu internetowego.

6.2). Klient może dokonać zakupu Produktów znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego przez złożenie zamówienia. Zamówienia mogą być składane dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu przez stronę internetową Sklepu internetowego lashesmania.com/pl

6.3). Elementem procedury składania zamówienia jest również podanie przez Klienta jego danych osobowych wskazanych w formularzu zamówienia oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta, przez zaznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacją zamówienia, zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta podanych podczas składania zamówienia w celu realizacji i obsługi zamówienia złożonego w Sklepie internetowym. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia zamówienia. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia zamówienia.

6.4). W celu złożenia zamówienia należy za pośrednictwem strony internetowej Sklepu internetowego lashesmania.com/pl skompletować zamówienie, wybrać obszar i sposób dostarczenia towaru, sposób płatności, wypełnić formularz zamówienia, a następnie zatwierdzić i przesłać zamówienie przez naciśnięcie na przycisk „Zamawiam i Płacę”. Naciśnięcie na przycisk „Zamawiam i Płacę” oznacza złożenie przez Klienta zamówienia z obowiązkiem zapłaty.

6.5). Klient kompletuje zamówienie korzystając z Koszyka. Przez naciśnięcie na przycisk „Dodaj do koszyka” Klient dokonuje wyboru Produktu znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, zgodnie z jego opisem i ceną oraz wybiera ilość oraz rozmiar/ pojemność, jeśli Produkt jest oferowany w różnych rozmiarach/ pojemnościach. Po naciśnięciu na przycisk „Przejdź dalej”, Klient wybiera obszar i sposób dostarczenia towaru, sposób płatności oraz wypełnia formularz zamówienia.

6.6). W formularzu zamówienia należy wskazać:

a. imię i nazwisko oraz adres Klienta,

b. numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Klienta;

c. dane odbiorcy oraz adres, na który ma być dostarczony towar, jeśli zamówiony towar ma być dostarczony na inny adres niż adres Klienta oraz do miejsca innego niż Paczkomat InPost, lub inny punkt odbioru.

d. dane firmy i numer NIP, jeśli Klient jest Przedsiębiorcą.

7). Klient, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie internetowym może złożyć zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta po zalogowaniu się do Konta.

8). Produkt zamówiony w Sklepie internetowym może zostać dostarczony jedynie na terenie Unii Europejskiej.

9). Informacja o całkowitej wartości zamówienia, która obejmuje cenę Produktu, jest każdorazowo podawana na stronie internetowej Sklepu internetowego lashesmania.com/pl w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami i kosztami dostarczenia towaru.

1)0. W trakcie procedury składania zamówienia – aż do momentu naciśnięcia na przycisk „Zamawiam i Płacę”, Klient ma możliwość modyfikowania zamówienia w szczególności w zakresie wyboru towaru, obszaru i sposobu dostarczenia towaru, sposobu płatności, danych podanych w formularzu zamówienia. W celu modyfikacji zamówienia w zakresie wyboru należy nacisnąć na przycisk „Powrót” widoczne na stronie Sklepu internetowego podczas procedury składania zamówienia.

11). Złożenie zamówienia następuje po skompletowaniu zamówienia, wybraniu obszaru i sposobu dostarczenia towaru, sposobu płatności oraz wypełnieniu formularza zamówienia. Złożenie zamówienia następuje przez naciśnięcie przez Klienta na przycisk „Zamówienie z obowiązakiem zapłaty”. Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

12). Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedającemu oferty zawarcia umowy sprzedaży Produktu będącego przedmiotem zamówienia.

13). Po złożeniu przez Klienta zamówienia, na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w formularzu zamówienia lub w Koncie, gdy Klient złożył zamówienie z wykorzystaniem Konta, zostaną niezwłocznie wysłana przez Sprzedającego wiadomości elektroniczne z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji.

14). Z chwilą poinformowaniu Klienta w formie wiadomości e-mail o skompletowaniu jego zamówienia i przygotowaniu do wysyłki zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedającym. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej umowy następuje przez przesłanie Klientowi wskazanej powyżej wiadomości elektronicznych z potwierdzeniem skompletowania zamówienia, przygotowania go do wysyłki i zawarcia umowy.

15). Klient, który przy składaniu zamówienia wybrał płatność z góry, powinien uiścić cenę oraz koszty dostarczenia towaru w ciągu do 3 dni od otrzymania od Sprzedającego wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zamówienia. W przypadku braku zapłaty w powyższym czasie, zamówienie jest automatycznie anulowane, a informacja o tym nie jest wysyłana do Klienta. Klient nie ponosi żadnych kosztów w związku z anulowaniem zamówienia.

16). Klient, który przy składaniu zamówienia wybrał płatność przy odbiorze zamówionego towaru (płatność za pobraniem), zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki zawierającej zamówiony towar.

17). Sprzedający jest uprawniony do anulowania zamówienia do momentu wysłania do Klienta informacji e-mailowej o jego skompletowaniu i gotowości do wysyłki, jedynie w przypadku, gdy:

17.1). Powziął wiedzę, że zamówienie zostało złożone w złej wierze i w celu wyrządzenia Sprzedającemu szkody,

17.2). W przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu

17.3). W przypadku wystąpienia, niezależnego od Sprzedającego, okoliczności, uniemożliwiającej wykonanie złożonego Zamówienia, tj. w szczególności w przypadku błędu w systemie informatycznym, na który Sprzedający nie miał wpływu lub wystąpienia okoliczności siły wyższej, które skutkują brakiem dostępności Produktu.

W takim wypadku Sprzedający niezwłocznie informuje w formie e-mailowej, na adres wskazany w Zamówieniu, Klienta o anulowaniu Zamówienia i jego przyczynach

18). Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym może odbyć się również za pośrednictwem Biura Obsługi Interesanta, poprzez kontakt telefoniczny pod numerem: + 48 668348283

18.1). Opłata jak za połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta osoba korzystająca z kontaktu za pośrednictwem telefonu).

18.2). W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym przez telefon, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego numeru telefonu.

18.3). Klient składając zamówienie przez telefon, podaje Sprzedawcy nazwę Produktu spośród Produktów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu Internetowego oraz ilość Produktu jaką chce zamówić.

18.4). Następnie, po skompletowaniu całości zamówienia Klient określa sposób i adres Dostawy oraz formę płatności, a także wskazuje, wedle wyboru, swój adres poczty elektronicznej albo adres korespondencyjny w celu potwierdzenia zamówienia.

18.5). Każdorazowo podczas składania przez Klienta zamówienia przez telefon, Klient informowany jest o danych Sprzedawcy, z którym zostanie zawarta Umowa sprzedaży, o cenie łącznej wybranego Produktu lub Produktów (wraz ze sposobem realizacji) oraz łącznym koszcie wybranego sposobu Dostawy, a także o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową Sprzedaży.

18.6). Sprzedawca potwierdza Klientowi warunki zamówienia, przesyłając je na trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas rejestracji lub składania zamówienia adres. Oświadczenie Klienta o zawarciu umowy jest skuteczne, jeżeli zostało utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku po otrzymaniu potwierdzenia od przedsiębiorcy, np. w formie odpowiedzi e-mailowej przesłanej do Sprzedającego. Jeśli Klient nie potwierdzi zamówienia w terminie 3 dni od dnia otrzymania potwierdzenia warunków zamówienia, wówczas uznaje się zamówienie za anulowane.

18.7). Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca może skontaktować się z Klientem na podany numer telefonu, w celu zbadania poziomu satysfakcji Klienta z przeprowadzonej transakcji w Sklepie Internetowym, o ile Klient wyrazi na to zgodę.

18.8). W pozostałym zakresie mają w pełni zastosowanie zapisy dotyczące zawierania umowy sprzedaży w Sklepie Internetowym.

 

IV. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

1). Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

1.1). Płatność kartą upominkową

1.2). Płatność za pobraniem: zamówienie może zostać opłacone przy odbiorze: kartą płatniczą w paczkomacie InPost lub gotówką/ kartą u kuriera dostarczającego przesyłkę (jeśli wybrany kurier będzie dysponował możliwością zapłaty kartą). Płatności za pobraniem realizowane są do kwoty 500 zł. Powyżej tej kwoty należy skorzystać z płatności elektronicznej.

1.3). Płatność elektroniczna, tj.: szybka płatność elektroniczna: płatność kartą płatniczą, Blik, przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy lub płatność za pośrednictwem PayNow.

2). Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą (z wyjątkiem płatności przelewem bezpośrednio na rachunek bankowy Sprzedawcy) za pośrednictwem serwisu PayNow – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności.

3). Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą (z wyjątkiem płatności przelewem bezpośrednio na rachunek bankowy Sprzedawcy) przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu PayNow..

4. Terminy płatności:

4.1). W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia złożenia Zamówienia (otrzymania wiadomości e-mailowej z potwierdzeniem przekazania zamówienia do realizacji). W przypadku braku płatności we wskazanym terminie Zamówienie jest automatycznie anulowane.

4.2). W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

 

V. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

1). Sklep Internetowy dostarcza nabyte Towary wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2). Sklep Internetowy nie oferuje możliwości osobistego odbioru zakupionego Towaru z siedziby Sprzedającego oraz magazynów Sprzedającego.

3). Dostawa Towaru realizowana jest na adres wskazany w Zamówieniu Klienta za pośrednictwem firm kurierskich, z którymi współpracuje Sprzedawca, wskazanych w trakcie dokonywanego zamówienia

4). Na okres dostawy Towaru i wykonania Usługi składają się czas realizacji zamówienia (kompletowanie Towaru, dokonanie płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie Towaru, przygotowanie Towaru do wysyłki) oraz czas dostawy przesyłki przez firmę kurierską. Okres ten wynosi łącznie do 30 dni roboczych liczonych od dnia następującego po dniu złożenia zamówienia (dla zamówień płatnych przy odbiorze albo za pośrednictwem przelewu online lub karty płatniczej, pod warunkiem wykonania płatności zgodnie z regulaminem serwisu płatniczego) lub od dnia zapłaty (dla zamówień płatnych przelewem zwykłym

5). Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby zamówiony przez Klienta Towar został dostarczony dla zamówień realizowanych za pośrednictwem firm kurierskich do 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia lub od dnia dokonania zapłaty.

6). Dostawa odbywa się w dni robocze, w godzinach roboczych dla Firm Kurierskich i zależnych od planów logistycznych tych firm.
    6.1). Na adres podany przez Klienta oraz do Paczkomatów Inpost w dni robocze, w godzinach roboczych dla Firm Kurierskich i zależnych od planów logistycznych tych firm.

7). Szczegółowe warunki realizacji dostawy dostępne są na stronach internetowych firm kurierskich.

8). Sklep internetowy sugeruje Klientom, aby rozpakowali Produkty w obecności kuriera i sprawdzili, czy nie jest uszkodzony. W przypadku uszkodzenia Towaru w transporcie kurier spisze odpowiedni protokół i wtedy zabierze przesyłkę, co znacznie ułatwi ewentualny proces reklamacyjny.

9). W każdym przypadku wydanie Produktów nastąpi nie wcześniej niż zapłata całości ceny zamówienia. Po dwóch próbach doręczenia, chyba że co innego wynika z sposobu realizacji usług świadczonych przez firmę kurierską, w przypadku barku zapłaty co do zamówienia wysłanego za pobraniem zamówienie zostanie anulowane i wraca do Sprzedawcy. Zamówienia dostarczane do salonu, jeśli taki sposób dostawy został wybrany przez Klienta oczekują na odbiór klienta przez do 10 dni. Po tym terminie zamówienie zostanie anulowane i odesłane na magazyn centralny Sprzedawcy. Jeśli zamówienie zostało przez Klienta opłacone wszystkie środki są Jemu zwracane w taki sposób w jaki Klient dokonał płatności, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu tych środków, który nie wiąże się dla Niego z żadnymi kosztami.

10). Do czasu odebrania Produktów przez Klienta Produkty pozostają własnością Sprzedawcy.

VII. REKLAMACJA PRODUKTU

1). Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia Klientom Produktu bez wad fizycznych i prawnych.

2). Sprzedający ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady Produktów na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1025 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

3). Produkty prezentowane w Sklepie Internetowym mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podawane w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do Produktu.

4). Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

4.1). w formie wiadomości e-mail na adres: [email protected], lub

4.2). na piśmie na adres Lashes Mania, ul. Ogrodowa 167, Nowy Sącz 33-300, z dopiskiem „Reklamacja”, lub

4.3). przy użycia elektronicznego formularza reklamacji dostępnego pod adresem https://lashesmania.com/pl/content/10-reklamacja

5).Wskazane jest, ale nie wymagane, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć Sprzedającemu dowód zakupu towaru. Może to być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód. Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Klient nie musi korzystać, i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

6). Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może:

6.1). złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna;

6.2). żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta; z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.


7). Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

8). Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć wadliwy towar do Producenta

9). Sprzedający rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Klient zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

10). O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

11). W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Sprzedający zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

13). W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Producenta, zgodnie z art. 561(2) w zw. z art. 354 § 2 Kodeksu Cywilnego, Klient zobowiązany będzie dostarczyć Produkt na swój koszt.

15). Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku Zamówienia złożonego przez Klienta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

VIII. PRAWA AUTORSKIE

1). Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów, zdjęć, zamieszczanych na stronie Sklepu internetowego (za wyjątkiem niektórych logotypów i zdjęć prezentowanych w Sklepie Internetowym, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Lashes Mania

2). Klienci mogą korzystać z utworów oraz baz danych zawartych na stronach internetowych Sklepu Internetowego jedynie w zakresie:

2.1). dozwolonego użytku wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych;

2.2). na zasadzie udzielonej licencji w zakresie: skorzystania z Usług Elektronicznych, zawarcia i wykonania umowy na świadczenie Usług Elektronicznych oraz Umowy Sprzedaży, na potrzeby własne i w celu niekomercyjnym oraz w czasie niezbędnym do realizacji wskazanych umów.

3). W szczególności zabronione są dokonywane w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Lashes Mania: reprodukcja, kopiowanie, przekazywanie, dystrybuowanie lub przechowywanie części lub całości zawartości strony internetowej Sklepu Internetowego, o ile nie zastrzeżono inaczej w Regulaminie – w szczególności w zakresie prawa do pobrania i przechowywania Regulaminu.

4). Klient, umieszczając w ramach Sklepu Internetowego lub realizacji Usługi Elektronicznej, np. w ramach zamieszczania  opinii do Produktu jakiekolwiek treści, w szczególności grafiki, komentarze, opinie lub wypowiedzi udziela niniejszym Sprzedawcy niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych treści, na terytorium całego świata. Prawo to obejmuje uprawnienie do udzielania sublicencji w zakresie uzasadnionym realizacją Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usług Elektronicznych (w tym funkcjonowaniem i rozwojem Sklepu Internetowego), a także upoważnienie do wykonywania samodzielnie lub za pomocą podmiotów trzecich praw zależnych w zakresie opracowania, dostosowywania, przerabiania i tłumaczenia utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1). Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych.

2). Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie Usług Elektronicznych oraz zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży.

Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

3). Dane osobowe Klienta udostępnione w ramach Sklepu Internetowego lub uzyskane w oparciu o aktywność Klienta w Internecie będą przetwarzane przez Sprzedawcę w konkretnych, określonych celach wskazanych w ramach poszczególnych formularzy w ramach Sklepu Internetowego oraz opisanych szczegółowo w ramach Polityki Prywatności dostępnej w Sklepie Internetowym.

4). Klientowi co do zasady, w zależności od korzystania z konkretnych funkcjonalności, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu właściwego dla ochrony danych osobowych, prawo sprzeciwu, prawo dostępu do jego danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.

5). Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w „Polityce Prywatności”

 

IX. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

1). Zasady prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie określone są odrębnie w przepisach prawa (w tym w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich) lub w regulacjach stosowanych przez odpowiednie podmioty właściwe w zakresie rozwiązywania sporów konsumenckich.

2). Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi jawny rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

3). Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich.

4). Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

5). Klient może uzyskać pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

6). Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

7). Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Przywołane zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Sprzedawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów.

X. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1). Klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania Produktu w ramach zawartej Umowy Sprzedaży, odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 9.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

1.1). pisemnie na adres: ul. Ogrodowa 167, 33-300 Nowy Sącz;

1.2). w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected];

1.3). w formie elektronicznej, za pośrednictwem formularze na stronie https://lashesmania.com/pl/content/11-zwrot-towaru.

2). Klient może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

3). Sprzedawca prześle niezwłoczne Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

4). Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

4.1). dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

4.2). dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

5). W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

6). Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7). Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy na adres: Lashes Mania – ul. Ogrodowa 167 33-300 Nowy Sącz, chyba że Sprzedawca zaproponuje inaczej. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

8). Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

9). Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Klienta od umowy, które obowiązany jest ponieść Klient:

9.1). jeżeli Klient wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;

9.2). Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

10). Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:

10.1). o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

10.2). w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

10.3). w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10.4). w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

11). W przypadku odstąpienia od umowy o Kartę Upominkową zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w sytuacji, w której Karta Upominkowa została wykorzystana w całości lub części do momentu, w którym termin do odstąpienia od umowy upłynął, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi kwoty stanowiącej równowartość wartości Karty Upominkowej, która została zrealizowana. Odstępując od umowy o Kartę Upominkową Klient zobowiązuje się, że do czasu odesłania Karty Upominkowej Klient nie skorzysta z Karty Upominkowej. W razie, gdyby w okresie między złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy o Kartę Upominkową a zwrotem Karty Upominkowej Klient zrealizował Kartę Upominkową, Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązku zwrotu Klientowi kwoty zapłaconej za wydanie Karty Upominkowej w zakresie, w jakim Klient wykorzystał nominalną wartość Karty Upominkowej.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1). Umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie Usług Elektronicznych zawierane są w języku polskim.

2). Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce Regulamin sklepu – https://lashesmania.com/pl/content/3-regulamin oraz w siedzibie firmy. Regulamin jest udostępniony na wyżej wskazanej stronie internetowej w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego następuje przez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej podany w ramach transakcji dokonywanej w Sklepie internetowym treści zawartej umowy.

 

3. Zmiana Regulaminu:

Lashes Mania zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, zmian w systemach informatycznych.

4. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W przypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Klient ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od zawiadomienia Klienta o zmianie Regulaminu.

5. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.; dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.; oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Załączniki:

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

1). w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy,

2). w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno,

3). w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach,

4). zawarcia umowy - w przypadku umów o świadczenie usług.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Lashes Mania z siedzibą w Nowy Sączu o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład przez pismo wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres shop@lashesmania.

 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

2. Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni na adres: ul. Ogrodowa 167; 33-300 Nowy Sącz.

 

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 

Do góry
Menu
Zamknij
Koszyk
Zamknij
Wróć
Konto
Zamknij