FORMULARZ REKLAMACYJNY  W FORMACIE PDF

KLIKNIJ ABY POBRAĆLOGO 342x61.png

 

...................., dnia  ................  20.....r.

 

FORMULARZ REKLAMACYJNY

Imię i Nazwisko:  .................................................................................................................................................... 

Adres:  .................................................................................................................................................................

e-mail:  .................................................................................................................................................................  

tel.:  ......................................................................................................................................................................  

Nr rachunku bankowego:  ........................................................................................................................................  

 

PRZEDMIOT REKLAMACJI:

Data nabycia towaru..........................................................................................................................................  

Nazwa towaru:  ....................................................................................................................................................

Nr paragonu/faktury:........................................................................................................................................... 

Ogólna wartość towaru: ........................................................................................................................................

 

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI (opis wad i okoliczności ich powstania):

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

 

DZIAŁANIA NAPRAWCZE/ŻĄDANIE REKLAMUJĄCEGO:

(___) wymiana rzeczy na wolną od wad,

(___) usunięcie wady,

(___) obniżenie ceny,

(___) odstąpienie od umowy.

(czytelny podpis reklamującego)