PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1). Klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania Produktu w ramach zawartej Umowy Sprzedaży, odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 9.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

1.1). pisemnie na adres: ul. Ogrodowa 167, 33-300 Nowy Sącz;

1.2). w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected];

1.3). w formie elektronicznej, za pośrednictwem formularze na stronie https://lashesmania.com/pl/content/11-zwrot-towaru.

2). Klient może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

3). Sprzedawca prześle niezwłoczne Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

4). Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

4.1). dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

4.2). dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

5). W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

6). Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7). Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy na adres: Lashes Mania – ul. Ogrodowa 167 33-300 Nowy Sącz, chyba że Sprzedawca zaproponuje inaczej. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

8). Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

9). Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Klienta od umowy, które obowiązany jest ponieść Klient:

9.1). jeżeli Klient wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;

9.2). Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

10). Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:

10.1). o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

10.2). w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

10.3). w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10.4). w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

11). W przypadku odstąpienia od umowy o Kartę Upominkową zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w sytuacji, w której Karta Upominkowa została wykorzystana w całości lub części do momentu, w którym termin do odstąpienia od umowy upłynął, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi kwoty stanowiącej równowartość wartości Karty Upominkowej, która została zrealizowana. Odstępując od umowy o Kartę Upominkową Klient zobowiązuje się, że do czasu odesłania Karty Upominkowej Klient nie skorzysta z Karty Upominkowej. W razie, gdyby w okresie między złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy o Kartę Upominkową a zwrotem Karty Upominkowej Klient zrealizował Kartę Upominkową, Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązku zwrotu Klientowi kwoty zapłaconej za wydanie Karty Upominkowej w zakresie, w jakim Klient wykorzystał nominalną wartość Karty Upominkowej.

[/vc_column][/vc_row]
On Top
Menu
Close
Cart
Close
Back
Account
Close